Právní aspekty byznysu

Nabízíme právní služby v oblasti občanského a obchodního práva s důrazem na byznysové aspekty. Provedeme vás běžnými problémy při podnikání, ale vyhledáváme i složité případy a rádi píšeme mimořádné opravné prostředky.

Nabízíme mimo jiné:

 • Příprava smluvní dokumentace na míru

 • Vymáhání dluhů od A do Z

 • Transakční poradenství včetně due diligence

 • Sporná agenda – zastupování před soudy a jinými orgány

 • Korporátní agenda – např. změna základního kapitálu, konání valné hromady, úpis akcií

Trestní právo

Specializujeme se na hospodářskou kriminalitu a trestní odpovědnost úředních osob, kde můžeme nabídnout služby předních odborníků, jejichž publikace citují i vrcholné soudy a jejichž přednášky si vyslechly stovky lidí.

Konkrétně nabízíme mimo jiné:

 • Obhajobu fyzických i právnických osob ve věcech trestních

 • Sepis trestních oznámení a navazující zastupování poškozeného v trestním řízení

 • Tvorbu tzv. compliance programů jako prevence trestní odpovědnosti právnických osob

 • Právní posudky, rozbory, semináře a školení

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva se opíráme o zkušenosti z ministerstva spravedlnosti, kde jsme více než půl dekády dohlíželi nad průběhem insolvenčních řízení v Česku, včetně těch největších.

Nabízíme mimo jiné:

 • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení a zastupování v tzv. incidenčním sporu

 • Podání věřitelského i dlužnického insolvenčního návrhu

 • Příprava návrhu na povolení reorganizace a reorganizačního plánu

 • Obrana před šikanózním insolvenčním návrhem včetně navazujících právních kroků (trestní oznámení apod.)

Daňové právo

Máme bohaté zkušenosti se zastupováním ve sporech s finančními úřady. Čím dříve přijdete, tím větší je šance, že se berním úředníkům společně ubráníme. Máme zkušenosti i s poradenstvím v oblasti tzv. trestního práva daňového.

Nabízíme mimo jiné:

 • Zastupování v daňových kontrolách a dalších řízeních před finančním úřadem

 • Zastupování ve správním soudnictví v daňových věcech

 • Posudky a analýzy v oblasti daňového práva

 • Obhajoba fyzických i právnických osob v kauzách daňové kriminality

Dědické právo

V dědickém řízení mohou vyjít najevo nečekané a nepříjemné skutečnosti – zatajení potomci, majetek odkázaný mimo rodinu, převody majetku za života. V těchto složitých sporech se bez právní asistence neobejdete.

Nabízíme mimo jiné:

 • Právní poradenství v souvislosti s pořízením pro případ smrti (ve spolupráci s notářem)

 • Zastupování v dědickém řízení vedeném notářem jako soudním komisařem

 • Zastupování ve sporech o dědické právo (neplatnost závěti, nezpůsobilost pořídit závěť apod.)

 • Zprostředkování znaleckého posudku nebo odborného vyjádření od důvěryhodného znalce, zejm. v oborech písmoznalectví a ekonomika

Znalecké právo

V dnešním právu často platí, že dobrý znalecký posudek pomůže vyhrát i obtížný spor. Podíleli jsme se na přípravě nového znaleckého zákona na ministerstvu spravedlnosti, a proto detailně rozumíme všem zákoutím práva upravujícího znaleckou činnost.

Nabízíme mimo jiné:

 • Zprostředkování znaleckého posudku nebo odborného vyjádření důvěryhodného znalce, zejm. v oborech písmoznalectví a ekonomika

 • Pomoc při formulaci otázek pro znalce tak, aby posudek byl co nejužitečnější

 • Asistenci při zpochybnění znaleckého posudku protistrany

 • Právní pomoc znalcům např. při sporech o výši znalečného přiznaného soudem