JUDr. Martin Richter, Ph.D.

Advokát a partner

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

(2016 – Mgr., 2017 – JUDr., 2020 – Ph.D.)

Institut pro trestní právo a kriminologii Bernské univerzity ve Švýcarsku

(2019 – vědeckovýzkumný pobyt)

Pracovní zkušenosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR

(2015 – 2021)

Během svého téměř šestiletého působení na ministerstvu spravedlnosti Martin zastával výkonné úřednické funkce i funkce ve vyšším vedení ministerstva. Před soudem zastupoval ministerstvo v kauzách, které vyžadovaly mimořádnou odbornost nebo zvlášť citlivý přístup. Typicky se jednalo o zastupování ve věci žalob týkajících se rozhodování ministra spravedlnosti nebo například úspěšného řešení vzniklého dvojvládí ve Vězeňské službě.

Od roku 2016 až do roku 2020 stál Martin v čele dohledového útvaru, v jehož rámci vytvořil a řídil chod elitního analytického týmu. Na základě pracovních výsledků byl v roce 2019 souběžně pověřen krizovým managementem v odboru elektronizace justice, kde po věcné stránce dokázal zajistit vytvoření strategie pro elektronizaci justice, což umožnilo množství následných kroků (např. vypsání výběrového řízení na elektronický soudní spis či úspěšnou realizaci sbírky soudních rozhodnutí).

Od roku 2019 se Martin z pozice zástupce náměstkyně ministra spravedlnosti pro řízení sekce dohledu a justice podílel na řízení předmětné sekce a správě justice. V rámci této funkce získal zkušenost s praktickým výkonem soudnictví, a to mimo jiné i z pozic asistenta soudce okresního soudu, kde prošel během 3 měsíců všemi soudními agendami a následně úspěšně složil profesní zkoušku pro výkon funkce soudce.

Magistrát hlavního města Prahy

(2014)

V roce 2014 nastoupil Martin do zaměstnaneckého poměru jako poradce pro oblast práva primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D. po jeho obvinění v tzv. kauze Opencard.

V rámci poskytování komplexního právního poradenství primátorovi hl. m. Prahy se podílel na právní analýze všech projednávaných tisků, vypovězení nevýhodných nájemních smluv Magistrátu v hodnotách stamilionů korun nebo na zajišťování právních aspektů krizové komunikace.

Pedagogická činnost

(2016 – nyní)

Od roku 2016 se Martin podílí na vzdělávání budoucích právníků v oblasti trestního práva a kybernetické kriminality na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Již od roku 2013 se také věnuje vzdělávacím aktivitám v oblasti hospodářské trestné činnosti a trestné činnosti ve veřejné správě. Tato specializace vyžaduje vynikající znalosti nejen trestních předpisů, ale v prvé řadě předpisů mimotrestních, které upravují hospodářský styk (zejm. obchodního práva) a chod veřejné správy.

Po celou dobu působí jako lektor pro vzdělávání soudců a státních zástupců Justiční akademie České republiky.

Časová osa praxe

2/2021 – nyní

Výkon advokacie.

2/2022 – nyní

Tajemník katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

8/2019 – 10/2019

Asistent soudce okresního soudu.

1/2019 – 3/2020

Zástupce náměstkyně ministra spravedlnosti pro řízení sekce dohledu a justice.

1/2019 – 10/2019

Jako krizový manažer pověřen zastupováním funkce ředitele odboru elektronizace justice ministerstva spravedlnosti.

10/2016 – nyní

Pedagogická a výzkumná činnost na Katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

6/2016 – 1/2021

Ředitel insolvenčního odboru ministerstva spravedlnosti (později odboru insolvenčního a soudních znalců).

3/2015 – 12/2016

Tajemník rozkladové a poradní komise ministra spravedlnosti.

4/2014 – 11/2014

Poradce primátora hlavního města Prahy.

11/2013 – nyní

Lektor pro vzdělávání soudců a státních zástupců Justiční akademie ČR.

Publikační činnost

Monografie

 • Púry, F., Richter, M. Trestní odpovědnost v územní samosprávě. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2017. 197 s.
 • Richter, M. Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2021. 320 s.

Komentář

 • Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol. Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2018, 508 s.

Odborné články

 • Púry, F., Richter, M. Problematické aspekty zjišťování škody a jejich výše v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2022, č. 7-8, s. 21-28.
 • Púry, F., Richter, M. Vliv nového znaleckého práva na zjišťování škody v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2020, č. 11, s. 20-25.
 • Púry, F., Richter, M. Trestněprávní pojetí škody na veřejném majetku při jeho správě. Bulletin advokacie, 2019, č. 10, s. 17-24.
 • Púry, F., Richter, M. Spolehnutí se na správnost odborné rady a její nesprávné poskytnutí z hlediska trestní odpovědnosti. Bulletin advokacie, 2018, č. 10, s. 14-20.
 • Richter, M. Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem. Trestněprávní revue, 2018, č. 7-8, s. 169-172.
 • Richter, M. Právní omyl v trestním zákoníku – co lze pod něj podřadit a jak přistupovat k posuzování jeho vyvarovatelnosti? Trestněprávní revue, 2018, č. 6, s. 131-137.
 • Púry, F., Richter, M. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, č. 2, s. 195-207.
 • Richter, M. Je možné spáchat trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby při dispozici s majetkem územní samosprávy? Trestněprávní revue, 2014, č. 5, s. 113-116.
 • Richter, M. Porušení povinnosti při správě cizího majetku zastupitelem, Právní rádce, 2013, č. 10, s. 58-61.
 • Richter, M. Kdy mají zastupitelé trestněprávní odpovědnost za hlasování, Právní rádce, 2013, č. 8, s. 62-65.
JUDr. Martin Richter, Ph.D.