Mgr. Ing. Klára Zezulková Vítková, Ph.D.

Advokátní koncipientka

Vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

(2017 – Mgr.)

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

(2014 – Bc., 2016 – Ing., 2022 – Ph.D.)

Právnická fakulta Universität Hamburg

(2015 – 2016, studijní pobyt)

Pracovní zkušenosti

Ministerstvo spravedlnosti ČR

(2017 – 2020)

Během svého tří a půl letého působení na ministerstvu spravedlnosti se Klára vypracovala z referentské pozice na post vedoucího elitního analytického týmu, který dohlížel nad nejsložitějšími insolvenčními řízení v České republice. Jeho fungování zaštiťovala po odborné i organizační stránce. V rámci úzké spolupráce různých složek resortu justice získala několikaměsíční zkušenosti s interním fungováním a rozhodovací praxí insolvenčních soudů v Praze a Ostravě. Díky své erudici byla v roce 2018 ministrem spravedlnosti jmenována zkušebním komisařem pro zkoušky insolvenčních správců, kde se zaměřuje na občanské a obchodní právo. Jako národní expert se v rámci pracovní skupiny Rady EU podílela na přípravě nové směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci a byla součástí týmu, který připravil její implementaci do českého práva.

Klářina schopnost rychlé orientace v různých druzích problémů vedla vedení ministerstva k tomu, že ji pravidelně pověřovalo přípravami a realizací různorodých významných resortních projektů. Klára dokázala z evropských fondů získat financování ve výši několika desítek milionů korun pro řadu aktivit v oblasti elektronizace justice.

Akademická a pedagogická činnost

(2016 – nyní)

Od roku 2016 se Klára věnuje vzdělávání budoucích ekonomů v oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2016 a 2017 organizovala tradiční mezinárodní konferenci s několika desítkami účastníků. V pozici projektového manažera se Klára v letech 2016 až 2019 starala o českou část mezinárodního výzkumného projektu v oblasti mediace a komunikaci se zástupci zahraničních univerzit. Podílí se na řešení výzkumných projektů z oblasti insolvencí financovaných Technologickou agenturou ČR (projektu zaměřeného na preventivní restrukturalizaci a projektu zaměřeného na výukovou manažersko-právní simulaci). Pravidelně přednáší na tuzemských i zahraničních akcích.

Časová osa praxe

08/2016 – 12/2020

překladatel z německého jazyka

10/2016 – 06/2019

projektový manažer mezinárodního výzkumného projektu o mediaci

02/2017 – dosud

pedagogická činnost na Katedře podnikového a evropského práva Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

08/2017 – 04/2018

vrchní ministerský rada insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti

01/2018 – 09/2018

národní expert pracovní skupiny Rady EU pro otázky civilního práva (insolvence)

05/2018 – 03/2020

zástupce vedoucího insolvenčního oddělení insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti

05/2018 – nyní

zkušební komisař pro zkoušky insolvenčních správců

04/2019 – nyní

člen expertní pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti k transpozici směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci

04/2020 – 12/2020

vedoucí insolvenčního oddělení insolvenčního odboru Ministerstva spravedlnosti

05/2021 – nyní

právní analytik (od 08/2023 advokátní koncipient) v Richter & Léko advokáti

Publikační činnost

Monografie

 • Vítková, K., Zezulka, O.: O východiscích preventivní restrukturalizace a rozdílech oproti reorganizaci. In Schönfeld, J., Kuděj, M., Havel, B. Sprinz, P. a kol.: Preventivní restrukturalizace. Revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2021, s. 55-74.
 • Vítková, K., Zezulka, O.: Trnitá cesta Evropou k preventivní restrukturalizaci. In Schönfeld, J., Kuděj, M., Havel, B. Sprinz, P. a kol.: Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2020, s. 167-176.

Komentář

 • Vítková, K.: Komentář k § 8a, § 27 až § 35 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích in Richter, M., Benýšek, J., Čujan, R. a kol.: Zákon o insolvenčních správcích a předpisy související. Praha: C.H.Beck, 2018, s. 80-84, 214-263 a 277-280.

Odborné články

 • Richter, M., Vítková, K.: Vybrané problémy oceňování v reorganizaci v kontextu nového zákona o znalcích. Bulletin advokacie, 2020, č. 12, s. 36-40.
 • Vítková, K., Zezulka, O.: The flexibility of regulatory approaches to remuneration of insolvency practitioners from the Czech and German perspective. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie – sborník příspěvků k XI. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2020, s. 264-271.
 • Vítková, K., Zezulka, O.: Připravovaná novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Komorní listy, 2019, č. 1, s. 34-39.
 • Vítková, K., Zezulka, O.: Nový institut preventivní restrukturalizace a inspirace zahraničními úpravami. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie – sborník příspěvků k XI. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2019, s. 269-276.
 • Vítková, K., Zezulka, O.: Institut oddlužení ve světle návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci a druhé šanci. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie – sborník příspěvků k X. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2018, s. 263-270
 • Vítková, K.: Guidelines of the Czech Supreme Court Relating to Compensation for Non-pecuniary Loss as a „Trendsetter“?. Common Law Review, 2017, č. 17, s. 41-45.
 • Vítková, K.: Problematika určení insolvenčního správce v kontextu práva na podnikání v ČR a SRN. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie – sborník příspěvků k IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o, 2017, s. 277-285.
 • Vítková, K.: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě a její vliv na právní úpravu srovnávací reklamy v ČR a SRN. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie – sborník příspěvků k VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS, s.r.o., 2016, s. 377-396
Mgr. Ing. Klára Zezulková Vítková, Ph.D.